IMG 4232 02 1600x200

Omluvenka do ŠD (pdf ke stažení)          

Školní družina Hnízdo v Úněticích

 • Provoz školní družiny je od 7:30 do 8.30 a od 12: 30 do 16.30 hodin.
 • Děti vyzvedávejte nejpozději v 16.20 hodin!
 • Děti chodí na oběd společně s paní asistentkou a paní vychovatelkou.
 • Včasný odchod dětí na kroužky zajišťuje paní vychovatelka ve spolupráci s paní lektorkou.
 • S dotazy a připomínkami se prosím obracejte na paní vychovatelku školní družiny Karolínu Horálkovou, tel: 734 123 253 nebo 605 901 928

Program školní družiny

 • Po obědě:
  Klidová a odpočinková činnost (společenské hry, malování, kresba, ruční práce, poslech pohádek, četba).
 • 13:30 – 16:20
  Vycházky do přírody (zahrada školy, procházky – okolí školy).
  Stolní hry na rozvoj myšlení a jiných dovedností, zájmová činnost (kreslení, malování, konstrukce, společenské hry,...)
  Odchod dětí z družiny.

Vnitřní směrnice pro stanovení poplatků:

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu - vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Pro naše podmínky je v platnosti Řád a vnitřní řád školní družiny (náš interní dokument).

Stanovení výše úplaty v družině

Ředitelka školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 250,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2017. Výše příspěvku může být v následujících letech upravována. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

 • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
 • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře
  o a tuto skutečnost prokáže ředitelce.

Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

 • Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů a kopie dokladů, které prokazují skutečnosti uvedené v bodu 1. c).
 • Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku.
 • Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

Podmínky úplaty:

 • Poplatek za školní družinu je 250,- Kč měsíčně, platí se příkazem k úhradě na účet:
  ZŠ a MŠ Hnízdo v Úněticích, p.o., č. účtu: 181826927/0300, variabilní symbol je příjmení dítěte.
 • Platbu můžete provést měsíčně nebo ve 2 splátkách: za 4 měsíce (1.000,-Kč) a za 6 měsíců (1.500,-Kč).
 • Pokud za dítě není zaplacen poplatek nejpozději do jednoho měsíce, ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
 • Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2017.

V Úněticích dne 31. 8. 2017 Mgr. Věra Demelová, ředitelka         

Joomla templates by JoomlaShine