IMG 4232 02 1600x200

Vzdělávací koncepce ZŠ Hnízdo v Úněticích

Základní škola navazuje na stávající mateřskou školu. Vzdělávání vychází z přirozené touhy dětí po poznání. Kvalitativně splňuje nároky rámcového vzdělávacího programu základního školství, obsahuje principy environmentální výchovy a inkluzívního vzdělávání dětí.


Hlavním cílem školy je všestranný, harmonický rozvoj tělesných i duševních schopností žáka. V souladu s trendy ve vzdělávání v Evropě usilujeme o to, aby se žáci naučili přemýšlet, byli vybaveni odpovídajícími znalostmi, rozvíjely se jejich schopnosti a byli vedeni k uvědomění si vlastní odpovědnosti a ceny. Škola bude věnovat maximální úsilí vytvoření tvůrčí a bezpečné atmosféry vzdělávacího procesu, ve kterém je nutná aktivní účast žáků, pedagogů, asistentů pedagoga i rodičů. Ve vzdělávacím procesu nebudou žáci pouhými účastníky, ale společně s pedagogy jeho tvůrci. Tomu bude podřízen výběr metod motivujících a aktivujících žáky a vedoucích ke vzájemné spolupráci a toleranci.

Jako se v životě potkáváme s různými lidmi, kteří mají různé potřeby, je přirozené, že i děti s různými i speciálními potřebami se budou setkávat v jedné třídě. Heterogenitu považujeme za obohacení edukačního procesu. Věříme, že tak budou rozvíjeny všechny kompetence, které jsou přirozené a nezbytné pro život ve 21. století.

Našim cílem bude, aby žáci:

• poznali a osvojili si strategii učení, byli motivováni pro celoživotní vzdělávání
• vnímali jevy v souvislostech, využívali předchozích znalostí a dovedností a aplikovali je v praxi
• dokázali vyhledat informace a dále s nimi uměli pracovat
• zvládli základy všestranné komunikace
• naučili se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých
• byli utvářeni a projevovali se jako zdravé a svobodné osobnosti
• projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací
• vytvářeli si kladné postoje k přírodě a povědomí o tom, co jí prospívá a co škodí
• vnímali citové vztahy k lidem, k prostředí, k přírodě
• získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví a aktivně je chránili
• poznali své reálné možnosti a uplatňovali je při rozhodování o vlastním životě a profesní orientaci
• byli schopni žít společně s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich potřebám, kulturám, hodnotám.

Specifičnost vzdělávací nabídky školy bude vycházet z využívání kritického myšlení, prvků programu Začít spolu, EVVO, projektového vyučování, rodinného klimatu.

Důležitá je individualizace vyučování – tzn., že základem je vnitřní diferenciace vyučování. Na rozdíl od vnější diferenciace, kdy jsou vytvářeny homogenní třídy (studijní, speciální, jazykové atd.), zůstávají při vnitřní diferenciaci třídy heterogenní. Učitel musí svou výuku uzpůsobit tak, aby respektovala individuální zvláštnosti žáků, a to po stránce obsahové i metodické. Cílem individuálního přístupu je dovést žáka k jeho osobnímu maximu, které je u každého jedince jiné. Hledání nejefektivnějších metod, jak pomoci žákovi v maximálním rozvoji jeho potenciálu, je základem individualizovaného vyučování. Při budování vlastní specifické vzdělávací nabídky a v souladu s výše uvedenými principy bude škola vyhledávat a poskytovat prostor novým nebo alternativním způsobům výuky.

Mezi zásadní patří akceptování různorodosti, pokud jde o pohlaví, národnost, rasu, jazykový původ, sociální pozadí, úroveň výkonu nebo postižení. Dále snaha o dosažení dovedností a vědomostí prožitkem, s čímž souvisí vyučování v přírodě, využívání exkurzí a s tím související spojení teorie s praxí, organizace vyučování do tzv. bloků, slovní hodnocení, práce v centrech, představování světa ve vzájemných vztazích, souvislostech a ve vztahu k člověku.

Vzdělávací koncepce nebude uzavřený a neměnný celek, ale bude otevřena novým podnětům a návrhům, doplňována a vylepšována v návaznosti na nové poznatky, zkušenosti z výuky a vjemy z okolního světa.

Najdete nás

Joomla templates by JoomlaShine