HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH

AKTUALITY
  • Oznámení o výši úplaty
  • Zakončení školního roku, 30.6.
  • Volná místa v ZŠ Únětice
  • Úplata květen 2020

ZOBRAZIT VŠE


Přihlásit se k odběru aktualit

INFORMACE O VÝUCE

Výuka začíná v 8.40, aktuálně probíhá ve třech kmenových třídách. Délku hodiny a přestávky pedagog volí podle aktuální situace, zejména s ohledem na probíhající aktivity a potřeby žáků. Výuka končí ve 12.10 nebo 13.00, dle počtu vyučovacích hodin.

Koncepce školy je orientovaná na individualizované vzdělávání.

V naší škole hodnotíme slovně, pedagog si s jednotlivými žáky stanoví cíle a pravidelně poskytuje zpětnou vazbu.

Využíváme projektové vyučování, skupinové učení, vzdělávání v souvislostech, kooperativní vyučování, problémové vyučování atd.

Od 1. třídy je možnost navštěvovat kroužek cizího jazyka s rodilým mluvčím. Od 3. třídy probíhá výuka cizího jazyka v rámci vyučování.

Výuka tělesné výchovy se uskutečňuje ve sportovním areálu Sokolovny a okolí. Všechny třídy se účastní výuky plavání.

ROZVRHY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

1. třída

den 1. hodina 2. hodina s 3. hodina 4. hodina 5. hodina
po ČJ M v ČvS TV
út M ČJ a ČvS ČvS
st ČJ M č ČvS ČvS
čt M ČJ i TV ČvS
ČJ M na ČvS ČvS

2. třída

den 1. hodina 2. hodina s 3. hodina 4. hodina 5. hodina
po ČJ M v ČvS ČvS ČvS
út M ČJ a ČvS ČvS
st ČJ M č ČvS TV
čt M ČJ i ČvS ČvS ČvS
ČJ M na ČvS TV

3. třída

den 1. hodina 2. hodina s 3. hodina 4. hodina 5. hodina
po AJ/NJ AJ/NJ v TV ČvS ČvS
út ČJ ČJ a M ČvS ČvS
st M ČJ č AJ - konverzace ČvS ČvS
čt ČJ M i M TV ČvS
M ČJ na ČvS ČvS

Začleněníní průřezových témat a tematických okruhů do vyučovacích předmětů

Osobnostní a sociální výchova
 
Průřezové téma/Tematický okruh 1.-3. ročník 4. a 5. roč.
 
Rozvoj schopností poznávání ČJ, M, ČvS M, ČvS
Sebepoznání a sebepojetí ČvS, TV ČvS, TV
Seberegulace a sebeorganizace ČvS, TV ČvS, TV
Psychohygiena ČJ, ČvS, TV ČvS
Kreativita ČJ, M, ČvS M, ČvS
Poznávání lidí ČvS AJ, NJ, ČvS
Mezilidské vztahy M, ČvS, TV M, ČvS, TV
Komunikace M, ČvS AJ, NJ, M, ČvS
Kooperace a kompetice M, ČvS, TV M, ČvS, TV
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M, ČvS M, ČvS
Hodnoty, postoje, praktická etika ČJ, M, ČvS M, ČvS
 
Výchova demokratického občana
 
Průřezové téma/Tematický okruh 1.-3. ročník 4. a 5. roč.
 
Občanská společnost a škola ČvS AJ, NJ, ČvS
Občan, občanská společnost a stát ČvS ČvS
Formy participace občanů v politickém životě ČvS ČvS
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ČvS ČvS
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 
Průřezové téma/Tematický okruh 1.-3. ročník 4. a 5. roč.
 
Evropa a svět nás zajímá ČJ, ČvS AJ, NJ, ČvS
Objevujeme Evropu a svět ČvS ČvS
Jsme Evropané ČvS ČvS
 
Multikulturní výchova
 
Průřezové téma/Tematický okruh 1.-3. ročník 4. a 5. roč.
 
Kulturní diference ČvS ČvS
Lidské vztahy ČvS, TV AJ, NJ, ČvS
Etnický původ ČvS ČvS
Multikulturalita ČvS AJ, NJ, ČvS
Princip sociálního smíru a solidarity ČvS, TV ČvS, TV
 
Environmentální výchova
 
Průřezové téma/Tematický okruh 1.-3. ročník 4. a 5. roč.
 
Ekosystémy ČvS ČvS
Základní podmínky života ČvS ČvS
Lidské aktivity a problémy životního prostředí ČvS ČvS
Vztah člověka k prostředí ČvS ČvS
 
Environmentální výchova
 
Průřezové téma/Tematický okruh 1.-3. ročník 4. a 5. roč.
 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení ČJ, ČvS ČvS
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality ČJ, ČvS ČvS
Stavba mediálních sdělení ČvS ČvS
Tvorba mediálního sdělení ČvS ČvS
Práce v realizačním týmu ČvS ČvS
 
Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:
 
ČJ Český jazyk
M Matematika
ČvS Člověk ve světě
AJ Anglický jazyk
NJ Německý jazyk
TV Tělesná výchova

ZŠ A MŠ HNÍZDO V ÚNĚTICÍCH, P.O.
ŠKOLNÍ 2/1
252 62 ÚNĚTICE

TEL.: +420 220 971 211
EMAIL: hnizdo@skolaunetice.cz

ŘEDITELKA: MARTINA HOVORKOVÁ
MOB.: +420 774 041 401
EMAIL: martina.hovorkova@skolaunetice.cz

ČÍSLO ÚČTU
(PLATBY MŠ I ZŠ):
181826927/0300