KONCEPCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Cílem je zdokonalování se v návycích sebeobsluhy, s postupným zapojováním do všech činností, které vyplývají ze Školního vzdělávacího programu. Naší filozofií je vytváření dobrých podmínek pro spokojené a radostné dítě, pomoci nejmladším dětem při adaptaci na nové prostředí, naučit se komunikaci v tomto prostředí a připravit předškoláky na vstup do základní školy. Snažíme se vytvářet podnětné prostředí s maximálním přihlédnutím k individualitě každého dítěte, pestrý a bohatý program s ohledem na roční období a s tím související tradice a lidové zvyky.

Tvorba koncepce vychází ze vztahu k přírodě a okolí, místní bohaté historii, základům lidové tvořivosti, s přihlédnutím na roční období a s tím související lidové zvyky a tradice. Vycházíme z práva každého dítěte na výchovu a vzdělání, výchovu ke zdravému životnímu stylu a všestrannému rozvoji dítěte za daných podmínek:

  • Koncepce mateřské školy je postavena na skutečnosti, že každé dítě se rodí s přirozenou zvídavostí, tvořivostí, zájmem poznávat, objevovat a zkoumat okolní svět a s radostí z jeho pochopení.
  • Školka chce být bezpečným místem, které pomáhá každému dítěti v poznání sebe sama, v rozvíjení vztahů s ostatními ve třídě, škole i obci a v poznávání a cestě do „velkého“ světa.
  • Důležitá je pro nás individualizace výchovy a vzdělávání. Cílem tohoto přístupu je pomoci každému v maximálním rozvoji jeho potenciálu.
  • Připravenost na vstup do ZŠ
  • Citlivé a pružné reagování na aktuální změny každodenního života

Z HISTORIE BUDOVY: OD MŠ K ZŠ 

Mateřská škola v Úněticích se podle dochované kroniky datuje od školního roku 1940 a byla založena při obecné škole. První učitelkou byla paní Vrzáková – Benešová, neteř pana prezidenta E. Beneše.

Časem se škola změnila na zemědělský útulek pro děti.

Od roku 1976 se z útulku stává mateřská škola, která byla nejprve jednotřídní.

V roce 2003 získala MŠ (spolu s ostatními státními MŠ) právní subjektivitu.

Po rekonstrukci v roce 2006 byly vytvořeny 2 třídy po 20 dětech.

Obec o mateřskou školu vzorně pečovala a každý rok se zde něco opravovalo a vylepšovalo.

V roce 2008 byla získána krajská dotace a z těchto financí byla částečně rekonstruována budova a pořízeny nové herní prvky na zahradu. Přibylo také zařízení pro solární ohřev vody.

V roce 2010 byla zvětšena kuchyň a zrekonstruováno sociální zařízení pro děti.

Mateřská škola se stále rozvíjela a vedení dětí k environmentální výchově a vzdělávání bylo podpořeno vytvořením přírodní zahrady, která byla financována hlavně z evropských dotací. Na jejím vzniku se podíleli pedagogové, firma Baobab, děti i rodiče.

V roce 2016 započala rekonstrukce prostor v 1. patře budovy a k mateřské škole se připojila po mnoha letech opět i škola základní. Od školního roku 2016-2017 se škola rozšiřuje každý rok o další stupeň.

Ve školním roce 2020-2021 se stává plnohodnotnou prvostupňovou školou s 5. ročníky.

Během roku 2019 – 2020 k historické budově školy byla přistavěna nová budova gastro provozu pro zajištění stravování ZŠ a MŠ.

Od ledna 2021 škola nabízí službu stravování  pro veřejnost.

Od září 2021 funguje lesní třída mateřské školy.