ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

4. 9. 2023 Zahájení školního roku

28. 9. 2023 Státní svátek

29. 9. 2023 Ředitelské volno

26. – 27. 10. 2023 Podzimní prázdniny

28. 10. 2023 Státní svátek

17. 11. 2023 Státní svátek

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny

2. 2. 2024 Pololetní prázdniny

19. 2. – 25. 2. 2024 Jarní prázdniny

28. 3. – 1. 4. 2024 Velikonoční prázdniny

1. 5. 2024 Státní svátek

8. 5. 2024 Státní svátek

29. 6. 2024 – 1. 9. 2024 Hlavní prázdniny

POSLÁNÍ ŠKOLY

Jsme tu pro únětické i všechny, kdo vyznávají tyto hodnoty:

  • Škola rozvíjí potenciál každého.
  • Škola je bezpečným místem.
  • Každý jsme jiný.
  • Respektujeme hranice.
  • Pravidla tvoří náš svobodný prostor.
  • Učit se je zábava.
  • Chyb se nebojíme.
  • V přírodě jsme doma.
  • Rodiče jsou součástí týmu.
  • Ve škole jsme rádi.

KONCEPCE ŠKOLY

V kolébce únětické kultury vznikla ve školním roce 2016-2017 prvostupňová základní škola. V současné době má škola kapacitu pro 100 žáků a pokrývá celý první stupeň ZŠ. Jedním z cílů školy je vzbudit v žácích zájem a vytvořit vztah k historii místa jejich působení.

Koncepce základní školy je postavena na skutečnosti, že každé dítě se rodí s přirozenou zvídavostí, tvořivostí, zájmem poznávat, objevovat a zkoumat okolní svět a s radostí z jeho pochopení.

Škola chce být bezpečným místem, které pomáhá každému žákovi v poznání sebe sama, v rozvíjení vztahů s ostatními ve třídě, škole i obci a v poznávání a cestě do „velkého“ světa.

Důležitá je pro nás individualizace vyučování. Cílem tohoto přístupu je pomoci každému v maximálním rozvoji jeho potenciálu.

Chceme, aby vzdělávací proces byl cestou od hravých forem výuky k postupům a metodám založeným na stále větší samostatnosti a odpovědnosti za svou práci a výsledky, aby byl cestou, která povede žáka od jednoduchého ke složitému, od lehkého k náročnému, od blízkého ke vzdálenému, od známého k neznámému, od konkrétního k abstraktnímu. Žáky podporujeme v hledání jednoduchých a originálních řešení místo zdlouhavých či nudných postupů, dodáváme jim odvahu svobodně si hledat vlastní cestu k cíli. Chyby považujeme za přirozenou součást učení. Žáky za ně netrestáme špatným hodnocením, naopak jim poskytujeme srozumitelnou zpětnou vazbu.

Z HISTORIE BUDOVY: OD MŠ K ZŠ 

Mateřská škola v Úněticích se podle dochované kroniky datuje od školního roku 1940 a byla založena při obecné škole. První učitelkou byla paní Vrzáková – Benešová, neteř pana prezidenta E. Beneše.

Časem se škola změnila na zemědělský útulek pro děti.

Od roku 1976 se z útulku stává mateřská škola, která byla nejprve jednotřídní.

V roce 2003 získala MŠ (spolu s ostatními státními MŠ) právní subjektivitu.

Po rekonstrukci v roce 2006 byly vytvořeny 2 třídy po 20 dětech.

Obec o mateřskou školu vzorně pečovala a každý rok se zde něco opravovalo a vylepšovalo.

V roce 2008 byla získána krajská dotace a z těchto financí byla částečně rekonstruována budova a pořízeny nové herní prvky na zahradu. Přibylo také zařízení pro solární ohřev vody.

V roce 2010 byla zvětšena kuchyň a zrekonstruováno sociální zázemí pro děti.

Mateřská škola se stále rozvíjela a vedení dětí k environmentální výchově a vzdělávání bylo podpořeno vytvořením přírodní zahrady, která byla financována hlavně z evropských dotací. Na jejím vzniku se podíleli pedagogové, firma Baobab, děti i rodiče.

V roce 2016 započala rekonstrukce prostor v 1. patře budovy a k mateřské škole se připojila po mnoha letech opět i škola základní. Od školního roku 2016-2017 se škola rozšiřuje každý rok o další ročník.

Ve školním roce 2020-2021 se škola stává plnohodnotnou prvostupňovou školou s 5. ročníky.

Během roku 2019 – 2020 k historické budově školy byla přistavěna nová budova gastro provozu pro stravování ZŠ a MŠ.

Od ledna 2021  škola nabízí službu stravování  pro veřejnost.

V září 2021 byla otevřena první lesní třída mateřské školy. Třída má zázemí v třešňovce na Holém vrchu.

Ve školním roce 2021/22 vznikla při základní škole Základní umělecká škola. Vznik základní umělecké školy umožnila přestavba a dostavba budovy školy. Základní umělecká škola doplňuje vějíř vzdělávacích aktivit nabízených v obci Únětice.